Regulamin

obowiązujący od dnia: 24.06.2021 r.

I. DEFINICJE

1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

1.1. Kreatownia – Magdalena Nowak-Trzęsiok prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kreatownia Magdalena Nowak, ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, NIP: 5761480051, REGON: 160083223, dostarczająca Usługi dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;

1.2. Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Kreatownię, dostępna pod adresem www.kreatownia.com, za pośrednictwem której Kreatownia świadczy Usługi drogą elektroniczną;

1.3. Polityka Prywatności – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez Kreatownię jako administratora, dostępny pod adresem: www.jakmieszkaczesztuka.com/polityka-prywatnosci/;

1.4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;

1.5. Sklep – sklep internetowy w formie galerii prowadzony przez Kreatownię pod adresem: www.kreatownia.com, jak również sklep stacjonarny prowadzony przez Kreatownię na ul. Górnośląskiej 20/6, 00-484 Warszawa;

1.6. Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie utworzone poprzez wypełnienie i przesłanie do Kreatowni Formularza Rejestracji, umożliwiające składanie Zamówień, edycję danych osobowych, podgląd historii złożonych przez Klienta Zamówień oraz dostęp do Treści Cyfrowych;

1.7. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta;

1.8. Logowanie – wprowadzenie indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła, pozwalającego na dostęp do zawartości Konta;

1.9. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie zarówno za pośrednictwem Konta, jak i poza nim (bez Logowania) umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka;

1.10. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia;

1.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub rezerwacji i kupna usługi świadczonej przez Kreatownię;

1.12. Produkt – dostępne w Sklepie rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Kreatownią albo usługi świadczone przez Kreatownią, których rezerwacji dokonuje Klient za pośrednictwem Sklepu;

1.13. Formularz Kontaktowy – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do Kreatowni wiadomości za pośrednictwem okna dialogowego udostępnionego na Stronie Internetowej pod adresem: www.kreatownia.com

1.14. Komunikator – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do Kreatowni wiadomości za pośrednictwem komunikatora dostępnego na Stronie Internetowej;

1.15. Usługa – każda usługa świadczona przez Kreatownię drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej;

1.16. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344;

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Kreatownię, warunki świadczenia tych Usług za pośrednictwem Strony Internetowej, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a tym samym stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE.

2. Kreatownia świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi:

2.1. zapoznanie się treściami publikowanymi na Stronie Internetowej;

2.2. założenie i prowadzenie Konta;

2.3. prowadzenie Koszyka;

2.4. składanie Zamówień w Sklepie;

2.5. umożliwienie korzystania z Komunikatora;

2.6. udostępnienie Formularza Kontaktowego;

2.7. umożliwienie publikowania Komentarzy.

 

3. Kontakt z Kreatownią jest możliwy:

3.1. pisemnie na adres: ul. Górnośląska 20/6 00-484 Warszawa;

3.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@kreatownia.com oraz sklep@kreatownia.com;

3.3. za pośrednictwem komunikatora Messenger, WhatsApp lub bezpośrednich wiadomości na portalu Instagram oraz TikTok (profil Kreatownia).

 

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.

5. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

6. Podczas korzystania z Usług zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

7. Klient przed skorzystaniem z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do skorzystania z Usług niezbędne jest:

1.1. posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon) oraz aktualną wersją przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,

1.2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

1.3. włączona obsługa plików cookies [***].

 

2. Koszty zapewnienia powyższych warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług ponosi Klient.

 

3. Dodatkowo dla bezpieczeństwa korzystania z Usług zalecane jest, aby urządzenie Klienta posiadało dodatkowo:

3.1. aktualny system antywirusowy,

3.2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

3.3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

3.4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.

 

4. Kreatownia nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Klienta przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania z poszczególnych Usług.

 

5. Kreatownia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Usług, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Usług z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

6. Kreatownia dokłada najwyższej staranności, by świadczone Usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Usług w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony Internetowej. Kreatownia dołoży staranności, aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Kreatownia na potrzeby Strony Internetowej, w miarę możliwości były planowane w godzinach nocnych. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Kreatownia w miarę możliwości technicznych poinformuje Klientów z wyprzedzeniem.

 

IV. TREŚCI PUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ

1. W ramach omawianej Usługi Klient może nieodpłatnie zapoznawać się z wszelkimi treściami publikowanymi przez Kreatownię na Stronie Internetowej.

2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest na okres faktycznego korzystania ze Strony Internetowej, każdorazowo z chwilą wejścia Klienta na Stronę Internetową.

3. Umowa o świadczenie tej Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Klienta, co nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Kreatowni, ani ze strony Klienta.

4. Z Usługi może korzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

 

V. PROWADZENIE KOSZYKA

1. Usługa ta polega na możliwości nieodpłatnego zachowania przez Klienta w Koszyku Produktów, które go zainteresowały.

2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest z chwilą dodania przez Klienta Produktów do Koszyka, a ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia przez Klienta Produktów z Koszyka.

3. Rozwiązanie Umowy nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Kreatowni, ani ze strony Klienta.

4. Z Usługi może skorzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

 

VI. ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE KONTA

1. Usługa ta obejmuje możliwość nieodpłatnego założenia przez Klienta Konta i korzystania z jego funkcjonalności. Za pośrednictwem Konta Klient może samodzielnie poprawić swoje dane osobowe wskazane w Formularzu Rejestracji lub później podczas korzystania z Konta, składać Zamówienia, jak również posiada dostęp do historii swoich Zamówień.

2. Umowa o świadczenie tej usługi zostaje zawarta z chwilą założenia Konta poprzez podanie w Formularzu Rejestracji wymaganych danych osobowych, tj.: loginu i hasła, zaakceptowania wymaganych oświadczeń oraz potwierdzenia przez Klienta utworzenia Konta. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Klienta poprawności danych osobowych w Formularzu Rejestracji, na podany w nim adres e-mail Kreatownia prześle wiadomość e-mail zawierającą prośbę o potwierdzenie przez Klienta założenia Konta.

1. Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno Konto.

2. Logowanie do Konta jest możliwe po podaniu przez Klienta indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła. W razie utraty lub zapomnienia hasła Klient ma możliwość skorzystania z opcji przypomnienia hasła. Hasło może zostać zmienione również samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem Konta, po dokonaniu Logowania.

1. Klient nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.

1. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Kreatowni za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji wskazanych w pkt. II.3. Konto zostanie usunięte przez Kreatownię niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania przez Klienta.

 

VII. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE I WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ
1. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

2. Kreatownia wystawia faktury VAT.

3. Kreatownia zobowiązuje się dostarczyć Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.

4. Klient jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez Kreatownię w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5. Przeglądanie Produktów dostępnych w Sklepie nie wymaga założenia Konta.

6. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest zarówno po założeniu Konta, jak i bez zakładania Konta, po podaniu niezbędnych danych identyfikacyjnych, kontaktowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

7. Klient w toku korzystania z Sklepu za pośrednictwem Konta, w tym w szczególności przy składaniu Zamówienia, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w Formularzu Rejestracji danych, niezbędnych do realizacji Zamówienia lub wystawienie faktury VAT.

8. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta założenia Konta, nabywa on prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu udostępnionych przez Kreatownię, w szczególności do nabywania dostępnych aktualnie w Sklepie Produktów. Z tą samą chwilą pomiędzy Kreatownią a Klientem zawierana jest umowa o korzystanie ze Sklepu.

 

9. W celu złożenia Zamówienia należy:
9.1. W przypadku zakupów w sklepie internetowym:

9.1.1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

9.1.2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

9.1.3. wypełnić Formularz Zamówienia,

9.1.4. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

9.2. W przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym na ul. Górnośląskiej 20, 00-484 Warszawa nie obowiązują powyższe zasady.

9.2.1. XXXX

 

10. Kreatownia udostępnia Klientowi następujące formy płatności w Sklepie:

10.1. płatności elektroniczne za pośrednictwem tPay;

10.2. karta płatnicza tj. Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro;

10.3. przelew bankowy,

11. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot płatności dokonywany jest z wykorzystaniem tego samego kanału, którym została dokonana płatność, chyba że Klient zgodził się na inną formę dokonania zwrotu płatności, co nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

12. W przypadku, gdy Klient wyraził chęć otrzymania faktury VAT, jest ona doręczana drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem realizacji Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. W przypadku zakupów stacjonarnych jest ona doręczana drogą elektroniczną bądź przekazywana od razu podczas zakupu w sklepie stacjonarnym.

13. Informacje o kosztach dostawy są podawane w momencie ustalania szczegółów zamówienia i zależą od rodzaju i ilości produktów oraz wyboru Dostawcy, który ma dostarczyć Produkt Kupującemu.

14. Kreatownia realizuje dostawę towarów za pośrednictwem DPD Polska. Wysyłka jest prowadzona w imieniu Kupującego. Kupujący przekazuje pełnomocnictwo sprzedawcy do zawarcia w jego imieniu umowy z Pocztą Polską lub firmą kurierską.

15. Odbierając dostarczoną przesyłkę, Klient jest obowiązany sprawdzić jest stan techniczny i fizyczny. W przypadku uszkodzenia przesyłki zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz powiadomienie o tym Kreatownia. Protokół szkody jest pomocny w przeprowadzeniu procedury reklamacji, a jego brak może utrudnić Klientowi dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ustalenia osoby odpowiedzialnej za uszkodzenia. Reklamacje w zakresie uszkodzenia powstałego w trakcie przesyłki złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem nie będą rozpatrywane bez załączonego protokołu szkody.

16. Jeżeli Klient poprosił o wystawienie rachunku lub faktury VAT, zostanie ona doręczona Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w zamówieniu lub też dołączony do wysyłanej przesyłki. Klient może zgłosić chęć otrzymania faktury lub rachunku od razu przy zamówieniu lub przez trzy miesiące następujące po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

17. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów (jeżeli są dostępne w sklepie) lub wykonaniu ich zgodnie ze złożonym zamówieniem (oraz w czasie uzgodnionym między Kreatownią a Klientem), a następnie zapakowaniu ich w celu dostawy do Klienta oraz nadaniu przesyłki do Klienta zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy zamówienia.

18. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Klienta (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).

19. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od produktu i indywidualnie uzgadniany z Klientem. Zamówione produkty powinny zostać wydane Klientowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Kreatownię dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.

20. Jeżeli Klient zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Kreatownię terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

 

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży lub umowy rezerwacji usługi w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi.

3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Kreatowni oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem, na adres e-mail: kontakt@kreatownia.com.

4. W przypadku wysyłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.

5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:

6.1. o świadczenie usług, jeżeli Kreatownia wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Kreatownię utraci prawo odstąpienia od umowy,

6.2. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Kreatownię o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.3. o produkt unikatowy, personalizowany, stworzony lub przesłany na specjalne zamówienie klienta, ponieważ jest traktowany jako dzieło w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Jednakże dopóki dzieło nie zostało ukończone, Klient może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie.

7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku gdy:

7.1. kolor produktu w rzeczywistości różni się od tego na zdjęciu

7.2. różnice ze zdjęciem lub drobne skazy wynikają z cech materiału i ręcznego wykonania każdej rzeczy:

7.2.1. w przypadku produktów z drewna. Drewno to produkt naturalny. Jego cechą charakterystyczną jest duża wytrzymałość i sprężystość przy małej gęstości. Drewno jest narażone na ubytki w jego wnętrzu, a także występowanie sęków czy pęknięć. Innymi cechami litego drewna jest pęcznienie, kurczliwość, pękanie. Drewno jest materiałem porowatym, którego intensywność zależy od rodzaju drzewa i gęstości. Dany element mebla wyprodukowany być może z kilku kawałków litego drewna, które mogą delikatnie różnić się usłojeniem, tonacją oraz mogą być widoczne ich łączenia.

7.2.2. w przypadku produktów z forniru. Fornir naturalny, podobnie jak drewno, pod wpływem czasu oraz promieni słonecznych może zmienić swą barwę. W efekcie barwienia forniru bejcą mogą wynikać różnice w tonacji kolorystycznej poszczególnych elementów oraz struktury i właściwości drewna danego gatunku. Na meblach może być widoczne łączenie forniru.

7.2.3. w przypadku produktów ceramicznych. Ceramika to odpowiednio wypalona glina. Mieszanki gliny i temperatura wypału wpływają na różnice w wybarwieniu i strukturze.

7.2.4. w przypadku produktów wełnianych. Wełna to produkt naturalny. Obiekty wełniane są wykonywane ręcznie. Możliwe jest jej delikatne rozwarstwienie i mechacenie.

X. FORMULARZ KONTAKTOWY
1. Usługa ta jest dostępna dla każdego Klienta bez konieczności posiadania Konta.

2. W celu skorzystania z Usługi Klient powinien podać prawidłowe, aktualne i oznaczone przez Kreatownię jako wymagane dane osobowe, za pośrednictwem dedykowanego okna dialogowego (formularza) znajdującego się pod adresem: www.kreatownia.com

3. Usługa jest nieodpłatna, a umowa o świadczenie tej Usługi jest zawierana każdorazowo z chwilą wysłania przez Klienta wiadomości do Kreatowni za pośrednictwem dedykowanego formularza.

4. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą jej wykonania (wysłania wiadomości) i nie wymaga dodatkowych oświadczeń ani ze strony Kreatowni, ani ze strony Klienta.

 

XI. REKLAMACJE
a.i.1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Produktu.

a.i.2. Klient może zgłosić reklamację do Kreatownia z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:

1. mailowo – na adres: kontakt@kreatownia.com lub sklep@kreatownia.com;

2. pisemnie – na adres: podany w definicji Kreatowni lub ul. Górnośląska 20/6 00-484 Warszawa.

a.i.3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta bądź korespondencyjny, na który Kreatownia ma udzielić odpowiedzi na reklamację, nazwa firmy w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą, numer zamówienia, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją.

a.i.4. Kreatownia zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które nie spełniają warunków określonych w ust. 3, w szczególności, gdy podane informacje nie pozwalają na identyfikację Klienta bądź skontaktowanie się z nim w celu wyjaśnienia reklamacji.

a.i.5. Kreatownia rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni, Kreatownia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni. W takim przypadku Kreatownia poinformuje Klienta o przedłużeniu terminu rozpatrzenia jego reklamacji przed upływem terminu 14 dniowego, podając przyczynę opóźnienia.

 

XIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

a.i.1. W przypadku sporów z udziałem Klienta będącego konsumentem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz rozstrzygania sporów, tj.:

1.1. konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów);

1.2. konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

 

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

a.i.5.a.i.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Kreatownia.

a.i.5.a.i.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności.

a.i.1.a.i.1. W związku z korzystaniem z płatności online za pośrednictwem tPay, w związku z realizacją płatności, podmiot ten staje się odrębnym administratorem danych osobowych Klienta.

a.i.1.a.ii.

 

XV. PRAWA AUTORSKIE
1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Kreatowni lub podmiotom trzecim, z którymi Kreatownia zawarła stosowne umowy.

2. Zabronione jest kopiowanie, jak również inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu lub Strony Internetowej bez zgody Kreatownia.

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a.i.1. Kreatownia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Kreatownia poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

a.i.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, UŚUDE, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Kreatownię, e-mail: kontakt@kreatownia.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest podany poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zostaną zwrócone Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, jeżeli zostały takie pobrane, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności, jeżeli zostały takie pobrane, zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Adresat: Magdalena Nowak, ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa.

Ja [IMIĘ I NAZWISKO] w imieniu własnym/firmy [nazwa firmy] informuję o odstąpieniu od umowy [proszę opisać przedmiot umowy]. Data zawarcia umowy to [data zawarcia umowy]. [IMIĘ I NAZWISKO] [ADRES] [DATA] [PODPIS] (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)